Scientific Research Projects 2000 - 2010

Short-term projects | Long-term projects

Short-term projects

1. ‘Migratiestromen naar België: het mechanisme van de migratiebewegingen’ [Migration Fluxes to Belgium: the mechanisms of migration movements]
financed by: Koning Boudewijnstichting, January to November 2001.
researcher: Dr. J. Wets
results published in J. WETS (ed.), Migratie en asiel: vluchten kan niet meer. Syntheserapport van een onderzoeksproject inzake het migratie- en asielbeleid in België, Brussels, Koning Boudewijnstichting, November 2001

2. ‘Wat verwachten allochtonen van het recht in België/Qu’attendent les étrangers du droit en Belgique?’[What do foreigners (i.e., people from migrant origin) expect from the Law in Belgium?]
financed by: Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC) bij de Eerste Minister, April 2000 to March 2003
with a team of two researchers: Badra Djait, & Bonaventure Kagné
in collaboration with University of Liège (M. Martiniello & P. Martens)
publication: M.-C. FOBLETS, M. MARTINIELLO e.a. (eds) , Wat denken personen van vreemde origine over recht en gerecht in België?/Les populations d’origine immigrée face au droit en Belgique, Gent, Academia Press, 2004, 471 p.

3. ‘De tewerkstelling op de Belgische arbeidsmarkt van vreemdelingen die zich kandidaat hebben gesteld in toepassing van de Wet op de regularisatie’ [Employment on the Belgian Labour Market of Foreigners who Applied for Regularisation]
financed by: Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid (Ministry of Employment & Labour), March to June 2000.
Uunpublished report

4. ‘Nieuwe arbeidsimmigratie in België toelaten?’[Should we Allow New Labour
Migration to Belgium?]
financed by: V.B.O./F.E.B. (Verbond van Belgische Ondernemingen/Fédération des entreprises belges), February to April 2001
publication: M.-C. FOBLETS, S. BOUCKAERT, ‘Nieuwe arbeidsimmigratie de lege lata en de lege ferenda’, Journal des tribunaux du travail, 20 juni 2001, Nr. 801, 281-291 (also published in Oriëntatie. Sociaal
recht – Personeelsbeleid, 2001, Nrs. 6-7, 132-150).

5. ‘De rechtspositie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zonder (gestabiliseerd) verblijfsstatuut. Wie is bevoegd voor het onthaal?’ [The Legal Position of Non-Accompanied Children Without Residence Permit: which authority is competent?]
financed by: Vlaams Minderhedencentrum (V.M.C.), September to December 2001
researcher: C. Ryngaert
publication: M.-C. FOBLETS, S. BOUCKAERT, C. RYNGAERT, ‘De rechtpositie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zonder (gestabiliseerd) verblijfsstatuut. Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen tussen 1999 en 2001, getoetst aan enkele grond- en mensenrechtelijke verplichtingen en geproblematiseerd vanuit het vraagstuk van de grondwettelijke verdeling van bevoegdheden in ons land’, in M.-C. FOBLETS, B. HUBEAU, D. VANHEULE (eds), Migratie- en migrantenrecht. Recente ontwikkelingen (Vol. VII), Bruges, Die Keure, 2002, 311-423

6. ‘Allochtone (jeugd)delinquentie bij 15 tot 25-jarigen in Vlaanderen’ [Delinquency Among Adolescents (aged 15-25) of Migrant Background in Flanders]
financed by: Flemish Government, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Algemeen Welzijnsbeleid, January to December 2003
with a team of two researchers: B. Djait, K. Pieters
publication: M.-C. FOBLETS, B. DJAIT, K. PIETERS, Mietjes en macho’s: Allochtone jeugddelinquentie. Getuigenissen van autochtone en allochtone jongeren (‘Minderheden in de Samenleving’, nr. 15), Leuven/Leusden, Acco, 2004.

7. ‘Inburgering in Vlaanderen: wie zijn de doelgroepen en wie kan worden verplicht? Toets aan de internationale verdragsverplichtingen van België/Vlaanderen’ [Integration (‘inburgering’) in Flanders: who is the target group and who can be compelled to integrate? An examination in the light of the international treaties that are binding on Belgium and the Flemish Government]
financed by: Flemish Government, Departement Welzijnsbeleid, March to June 2003
researcher: S. Loones
publication: M.-C. FOBLETS, D. VANHEULE, S. LOONES, ‘Inburgering in Vlaanderen: enkele vragen bij de afbakening van de doelgroep en de verplichting tot inburgering onder het inburgeringsdecreet’, Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht, 2004, nr.1, 5-23.

8. ‘De Internationale VN-Conventie en de rechten van migrerende werknemers. Weerslag in het Belgische recht van een eventuele ratificatie’ [The International UN Convention on the Rights of Migrant Workers. What would be, in the case of ratification by Belgium, the impact on its internal legislation?]
financed by: Vlaams Minderhedencentrum, November to December 2003
researcher: S. Loones
publication: D. VANHEULE, M.-C. FOBLETS, S. LOONES, S. BOUCKAERT, ‘De betekenis van de VN-Arbeidsmigrantenconventie van 18 december 1990 in het geval van ratificatie door België’, Journal des Tribunaux du Travail, 2004.

9. ‘Acquisition and Loss of Belgian Nationality’ (1985-2005)
financed by: The European Commission, November 2004 to June 2005
coordination: NATAC-project Universität Wien (Prof. Reiner Bauböck)
researcher: S. Loones
publication: M.-C. FOBLETS, S. LOONES, ‘Belgium’, in R. BAUBÖCK, E. ERSBOLL, K.
GROENENDIJK, H. WALDRAUCH (eds.), Acquisition and Loss of Nationality (Vol. 2:
Country Analyses),
Amsterdam U.P., IMISCOE Research, 2006, 63-104.

10. ‘Onderzoek ter voorbereiding van een pilootproject preventie van jeugddelinquentie’ (2005-2006) [Preparatory research with a view to an experimental (pilot) project on the prevention of delinquency among adolescents]
financed by: the City of Mechelen
researcher: Ellen Ceulemans
no publication of the final report (no permission)

11. ‘Consultation: Les expressions actives de convictions religieuses ou philosophiques dans la sphère publique/Raadpleging betreffende de actieve veruiterlijking van godsdienstige en filosofische overtuigingen’ [Enquiry on the expression of religious and philosophical convictions in the public sphere]
sponsored by: Centre pour l’égalité des chance et la lutte contre le racisme (CECR)/Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR)
researchers: team of researchers selected by the CECR/CGKR
duration: March 2004 to February 2005
publication: report

12. ‘Vrijwillige retour. Onderzoek naar de terugkeerperspectieven (naar het land van herkomst) van vluchtelingen en kandidaat-vluchtelingen [Voluntary Return. Research on the Motives of Refugees and Asylum-Seekers to Return on a Voluntary Basis to the Home Country]
financed by: Fedasil (Belgium), January to December 2005
researchers: Azrah Karim Rasput & Wouter Voorspoels
publication: report

13. ‘Culturele en levensbeschouwelijke diversiteit op school: wat zijn juridisch correcte beleidsbeslissingen in de relatie tussen leerlingen en schooldirectie en leerkrachten, en tussen de school en de ouders?’ [Cultural and Philosophical Diversity at School: what is (legally) acceptable behavior in the relationships between teachers, school administrations and the pupils and between the school and the parents?]
financed by: Flemish Government, Department of Education
output: a casebook
team: Dr. Adriaan Overbeeke (UA); Prof. Brems (UGent) & M.-C. Foblets
publication: A. OVERBEEKE, M.-C. FOBLETS, E. BREMS, Culturele diversiteit op school.
Een werkboek, Leuven, Acco, 2009, 135 p.

14. ‘Conformity checking of Measures of Member States to Transpose Directives in the Sector of Asylum and Immigration’ (2007 project)
financed by: European Commission
coordination: Ph. De Bruycker (U.L.B.; Institut d’Études Européennes)
researchers: 27 teams (for each member state)
duration: January to December 2007
no publication of the final report (no permission by the European Commission)

15. ‘Le droit de la famille face aux diversités culturelles et religieuses. ’ [Family Law Facing Cultural and Religious Diversity]
financed by: French Ministry of Justice
coordination: CNRS & GIP Mission ‘Droit & Justice’
researchers: 7 teams (Egypt, Tunis, Morocco, France, Belgium & Spain)
duration: 2008 to 2010
publication: in preparation

16. ‘Nieuwe arbeidsimmigratie in België toelaten: onderzoek naar de positie van de
stakeholders’ [New Labour Migration to Belgium: an inquiry among the stakeholders]
financed by: FBR/KBS (Fondation Roi Baudouin) and Centre pour l’égalité des chance et la lutte contre le racisme (CECR)/Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR)
February to August 2007
no publication of the final report

17. ‘State-Church Relations – Improving the Representation of Islam within the
Belgian Constitutional Model’
financed by: Belgian Ministry of Justice
coordination: M.-C. Foblets & Silvio Ferrari (Milan)
November 2008
objective: Comparative research on the representation of Islam to the State authorities in five
European countries
(Germany; Austria; Spain; Italy and Belgium)
Unpublished report

18. ‘Les ‘accommodements raisonnables’: limites et potentialités en contexte européen d’un concept emprunté aux Etats-Unis et au Canada’
Consultant to the Council of Europe
financed by: Direction Générale de la cohésion sociale (contract: DGIII/20/2009)
January to June 2009
endeavour: A cost-benefit analysis of the ‘reasonable accommodation/adjustment’ approach (management of cultural and religious diversity) as it was developed in Canada and Europe, for the European context.
publication: P. BOSSET, M.-C. FOBLETS, ‘Accommodating Diversity in Québec and Europe:
Different concepts, Similar results?’, in X., Institutional Accommodation and the Citizen:
Legal and Political Interaction in A Pluralist Society, Strasbourg, Council of Europe (Trends
in Social Cohesion, nr. 21), 2010, 37-66

19. ‘EUCITAC: Comparing Citizenship in Europe. Review of list of national legislations for database’
Country report for Belgium
financed by: European Commission and EUI/Florence (Robert Schuman Centre for Advanced Studies)
contract: JLS/2007/IF/CA/009
duration: January to December 2009
endeavour: Contribute to the documentation and analysis of citizenships legislations/policies in the 27 EU Member States.
publication: website http://EUDO-citizenship.eu

20. ‘Long Term Residents in Federal Countries. Transposition and Implementation of Directive 2003/109
Country report for Belgium
financed by: European Commission and Radboud University Nijmegen, Faculty of Law
duration: January to September 2010
team: K. Groenendijk (Nijmegen) & Maaike Luiten (Nijmegen).
researcher for Belgium: Ms. Annika Mortelmans
Unpublished report

21. ‘Civil Justice in Situations involving two or more countries. Prevention of International Child Abduction.’
Supervisor for Belgium, research based on interviews and life stories
financed by: European Commission Specific Programme ‘Civil Justice’
contract: JLS/CJ/2007-1/07
duration: January 2009 to March 2010
researcher for Belgium: Dr. Thalia Kruger (postdoctoral researcher)
publication: in preparation

22. ‘Temporary and Circular Migration: Empirical Evidence, Current Policy Practice and Future Options in EU Member States’
Country report for Belgium
financed by: European Migration Network
contract: European Commission/Directorate B – Immigration & Asylum Unit B1
duration: June to September 2010
researcher for Belgium: Ms. Annika Mortelmans
Unpublished report

23. ‘Integration and Naturalisation Tests, the new way to European Citizenship. Measures for the integration of Third-Country Nationals. A critical evaluation’
Country report for Belgium
financed by: European Commission
contract: JLS/2008/EIFX/CA/1002 (partner: Radboud University Nijmegen, Faculty of Law)
duration: January to December 2010
team: Ricky Van Oers (Nijmegen).
researcher for Belgium: Ms. Zeynep Yanasmayam

Long-term research projects (in most cases, with a view to Ph.D. research)

1. F.W.O. Research project: ‘De doorzetting van niet-westerse rechtsstelsels in België/Europa. Een vergelijkende studie van de (wederzijdse) aanpassingsprocessen die de acculturatie van nieuwe cultuurgemeenschappen met zich meebrengen’ [Non-Western Legal Systems in Belgium/Europe. A Comparative Study of Processes of Legal Accommodation]
financed by: F.W.O.-Vlaanderen
Revised and updated manuscript: to be published in M.-C. FOBLETS, Recht op maat. Culturen in de rechtszaal (provisional title) [Justice made to measure. Cultures in the Courtroom] Antwerp/Apeldoorn, Maklu, Forthcoming

2. OT Research Project: ‘Nationaliteit als rechtsgrond van ongelijke behandeling: huwelijk, echtscheiding en afstamming. Een analyse van de Belgische rechtspraak tussen 1970 en 2000’ [Unequal Treatment based on Nationality: Marriage, Divorce and Descent. An Analysis of the Belgian Jurisprudence (1970-2000)]
financed by: Onderzoeksraad K.U.Leuven [OT]
Ph.D. project (1999-2003)
researcher: Sarah D’hondt
co-promoter: Prof. Patrick Senaeve
results: Ph.D. thesis entitled: ‘Nationaliteit als rechtsgrond van ongelijke behandeling: huwelijk, echtscheiding en afstamming. Een analyse van de Belgische rechtspraak tussen 1970 en 2000’
public defence: October 20, 2003

3. FWO Research project: ‘De rechtspositie van documentloze vreemdelingen. Grondrechten als doorbraak. Een rechtsvergelijkende studie van het recht en zijn toepassing in België en zijn buurlanden binnen de Europese Unie (Nederland, Duitsland en Frankrijk) [The Legal Position of Undocumented Foreigners. The Protection of Fundamental Rights. A Comparative Analysis (Belgium, the Netherlands, Germany, France)]
financed by: F.W.O.-Vlaanderen
Ph. D. project (2000-2004)
researcher: Steven Bouckaert
results: Ph.D. entitled ‘Grondrechtenbescherming voor documentloze vreemdelingen doorheen de Belgische en internationale rechtspraak vanaf 1985. Verwezenlijkingen en uitdagingen’ [Fundamental Rights Protection of Undocumented Foreigners. An Analysis of the case law - Belgian and international - since 1985. Latest Developments and Challenges]
public defence: February 15, 2007

4. FWO Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap [Research Group]: ‘Vreemdelingenrecht: Transpositie van en rechtsbescherming onder het Europees migratierecht’ [Transposition of and Legal Protection under (new) European Migration Law]
financed: F.W.O.-Vlaanderen
duration: 2004-2008; 2008- (renewable)
co-promoter: Prof. Dirk Vanheule (UA)
Network of researchers from Germany, the Netherlands, France and Belgium; the purpose is to promote research and scientific publications on the increased impact of the European Law (E.U.) in the field of migration from outside Europe and to encourage comparative research.

5. Impulsfinanciering Onderzoeksraad K.U.Leuven (Research Council, K.U.Leuven): ‘European Member States and the challenges of Diversity: Comparative legal and social psychological perspectives’
Financed by: Onderzoeksraad/Research Council K.U.Leuven
duration: 2007-2010
researcher: Zeynep Yanasmayan
co-promoters: Prof. Karen Phalet (K.U.Leuven) & Prof. Norbert Vanbeselaere (K.U.Leuven)
expected results: Ph.D. in Political Sciences (2012)

6. FWO Research project: ‘De omzetting van Europees migratierecht in intern Belgisch recht (1999-2009). Onderzoek naar de impact voor de bescherming van de verblijfspositie van vreemdelingen niet-EU onderdanen’ [The Transposition of European Migration Law in (Internal) Belgian Law.(1999-2009). An Analysis of Its Impact on the (Protection) of the Rights of Third Country Nationals (non EU), in Particular as Regards the Right to Enter the Territory and to Long-Term Residence]
Financed by: F.W.O.-Vlaanderen
Ph. D. project (2008-2011)
researcher: Marleen Maes
expected results: Ph.D. in Law (2012)

7. FWO-Research project: ‘Het nieuwe Belgische internationaal privaatrecht: een studie naar de betekening en de impact voor het internationaal familierecht’ [Belgian International Private Law. A Study of the Relevance and the Impact of the New Code (2004) in the Realm of Family Law]
financed by: F.W.O. Vlaanderen
Ph. D. project (2009-2012)
researcher: Jinske Verhellen
expected results: Ph.D. in Law (2012)

8. FP7-SSH-2009 – European Commission [Cooperation Programme/Theme 8/ Socio-economic Sciences and Humanities] ‘Religious Diversity and Secular Models in Europe – Innovative Approaches to Law and Policy’ (Acronym ‘RELIGARE’)
financed by: European Commission (Framework Programme 7; SSH-2009-3.2.2. ‘Religion and Secularism Across Europe’; EU contribution: 2,699,943 Euro)
researchers: consortium of 13 partners throughout Europe (ten Members States + Turkey)
duration: 38 months
coordination: K.U.Leuven, Institute for Migration Law and Legal Anthropology (M.-C. Foblets)
project started February 1st, 2010 (38 months)
Expected output: Collective academic publications and five Ph.Ds.

Go to Editor View