Visiting Fellows 2016

Jahr    2021    2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2012 - 2013

Visiting Fellows (in chronologischer Reihenfolge)

Christa Rautenbach (August – Dezember 2016)

Forschungsinteressen

Legal pluralism, traditional justice and governance, cultural expertise, customary law, African constitutionalism

Forschungsgbiete
South Africa

Jacques Louis Matthee (September – November 2016)

Forschungsinteressen
Legal pluralism, culture, religion, crime

Forschungsgebiete
South Africa

Tomáš Ledvinka (Mai – Oktober 2016)

Forschungsinteressen
Legal sodality, comitas gentium, Leopold Pospisil

Forschungsgebiete

Czech Republic, Afghanistan

Elizabeth Steyn (Januar – April 2016)

Forschungsinteressen
Indigenous sacred sites, natural resource pluralism

Forschungsgebiete
Canada, USA, Australia, New Zealand

Zur Redakteursansicht